• Ritske Boelema Gasthuis Stichting

  Ritske Boelema Gasthuis Stichting

  De Stichting richt het zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten
  van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg
  binnen de provincie Friesland, of daaraan gerelateerd.

 • Ritske Boelema Gasthuis Stichting

  Ritske Boelema Gasthuis Stichting

  De Stichting richt het zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten
  van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg
  binnen de provincie Friesland, of daaraan gerelateerd.

 • Ritske Boelema Gasthuis Stichting

  Ritske Boelema Gasthuis Stichting

  De Stichting richt het zich op het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten
  van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg
  binnen de provincie Friesland, of daaraan gerelateerd.

Beleidsplan Stichting Ritske Boelema Gasthuis

Doelstelling

De stichting heeft overeenkomstig haar statuten tot doel ten eerste het behartigen van de belangen van ouderen, in het bijzonder door het verschaffen van huisvesting en daarnaast het verstrekken van financiële bijdragen aan projecten van historische en culturele aard en projecten van maatschappelijke zorg binnen de provincie Fryslân of daaraan gerelateerd. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Afwezigheid winstdoelstelling

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat de met haar activiteiten verkregen opbrengsten ten goede komen aan haar doelstelling. De stichting is niet actief in het verwerven van andere inkomsten anders dan die voortvloeien uit het beheer van het vermogen.

Bestemming liquidatiesaldo

Overeenkomstig de statuten zal een eventueel batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

Beleid

De stichting beheert een vermogen dat bestaat uit onroerend goed en een financiële portefeuille die bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het beheer van het vermogen geschiedt overeenkomstig het door het bestuur vastgesteld Beleggingsstatuut. Voor meer informatie wordt verwezen naar het jaarverslag dat jaarlijks gepubliceerd wordt op de website van de stichting.

Beheer van gelden

De stichting werft geen gelden.

Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

Bestedingsbeleid

De stichting verstrekt op schriftelijke aanvraag financiële bijdragen aan projecten van historische en culturele aarden projecten van maatschappelijke zorg in de Fryslân of daaraan gerelateerd. Zij hanteert daarbij een aantal criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Deze criteria zijn gepubliceerd op de website van de stichting. In beginsel worden in enig jaar geen bijdragen verstrekt die gezamenlijk de opbrengst van het vermogen te boven gaan.

Beschikken over het vermogen van de stichting Overeenkomstig haar statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beschrijving administratieve organisatie

De financiële administratie is uitbesteed aan een administrateur die zorg draagt voor het opstellen van de jaarrekening. De accountant controleert de jaarrekening. Het bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt deze goed. De stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op de website van de stichting.

Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.ritskeboelemagasthuis.nl

Aldus vastgesteld 18 december 2013